طالب معرفت

اگر کســــی طالب" معرفت "باشد ؛

ودر طلب آن جدیـــت وخلوص داشته باشد ؛

_ در و دیـــوار به اذن خـــدا معلمـــش خواهند بود _

وگــرنه سخن پــیغمبر هم در او اثـــر نخواهــد کرد...

(چــنانکه در ابوجهل اثر نکرد)

 ca27280788c5a5335adabf1bbded5ced-425
 
/ 0 نظر / 9 بازدید